Dansk version
Front page
What is the Foundation?
The Projects
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Verdict highly unlikely.
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Articles and messages
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Support to Humanitarian Purposes
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen fra Fonden til fremtiden

 

TIL BESKYTTELSE AF NATUR- MILJØET 

Et af Fondens formål er at yde støtte til "Beskyttelse af Naturmiljøet". 

Når man hører udtrykket "Beskyttelse af Naturmiljøet", må man stille sig selv spørgsmålet, hvad egentlig "Naturmiljøet" er for noget. Vi ved jo, hvad Naturen er - men Naturmiljøet? 
Ordet "miljø" i sig selv betyder en baggrund på hvilken eller sammenhæng i hvilken noget finder sted. Så "Naturmiljø" er så den baggrund eller sammenhæng, Naturen eksisterer i forbindelse med. 
Dette kan med lidt frihed fortolkes som Naturens samvirke med dens mest agressive og hårdtslående levende væsen eller bestanddel, nemlig Homo Sapiens Sapiens, mennesket. 
Man kan således forstå "Beskyttelse af Naturmiljøet" som en måde at udtrykke den opfattelse, at mennesket udgør en miljøtrussel mod Naturen, som derfor har brug for beskyttelse. Hvilket kan synes paradoksalt, men måske alligevel har noget på sig. 

Historisk betragtet er det at beskytte naturmiljøet en helt moderne målsætning. Den er først sat på dagordenen i løbet af det sidst forløbne århundrede. Naturen har i millioner af år været så overvældende "stor" i forhold til antallet af og styrken hos dens levende beboere, at den ikke i synderlig grad har haft beskyttelse behov. Den har tværtimod i høj grad rådet og regereret - og har været mennesket og menneskelivet overmægtig i en sådan udstrækning, at ingen kunne finde på at stille sig selv opgaven at beskytte den. 

Det var Naturen med stort N, der så at sige var på dagsordenen. Den var den makrofaktor, der afgjorde alt - og materien, planterne, dyrene og menneskene måtte rette ind efter dens tilbud, mangler, luner og andre tilskikkelser, som fandt mange og ofte voldsomme former: kontinentforskydninger, stråling fra rummet, tektoniske konvulsioner, vulkanudbrud, jordskælv, istider, meteorbombardementer, klimaforandringer og mange flere fænomener. 

Imidlertid er det målt med historiske alen for ganske nylig lykkedes mennesket som art, via sin voldsomt indgribende og forandrende indsats indenfor industri- og energiudvikling i det 19. og 20. århundrede, at få afgørende virkninger på Naturen og dens fænomener: Afgørende gavnlige virkninger for arten Homo Sapiens Sapiens, som er blevet flere end nogensinde før i hidtil uset tempo. Og efterhånden også måske afgørende (skadelige) virkninger på naturen og naturmiljøet - som tidligere herskede i enlig majestæt. 

Disse nye virkninger har fundet sted med en forbavsende og voldsom hast, som er hidtil uset i klodens og menneskets historie. Industrisamfundets produkter og produktion har tilladt en hastigt voksende og i det sidste århundrede eksponentielt stigende verdensbefolkning. 
Dette har på sin side ført til en kraftig negativ påvirkning af de naturlige systemer på kloden, nemlig de systemer, som tager sig af klimaet, som renser og ophober vand, som omsætter affaldsprodukter, og som producerer føde. 

På verdensplan ser vi: 

 • Landbrugsjord, som forringes på grund af ophobning af salt i jorden og tab af næringsstoffer;
 • Døde zoner i havet på grund af forurening, der flyder ud med flodernes vand;
 • Produktive dele af havbunden ødelagt af fiske-trawlere;
 • Menneskeskabte forandringer af kystlinier; Halvdelen af verdens vådområder mistet i det sidste århundrede; 
 • 58 % af verdens koralrev i fare på grund af menneskelig aktivitet; 
 • 80 % af verdens græsningsarealer med væsentlig forringet jordkvalitet;
 • 20 % af verdens tørre områder i fare for at blive til ørkener;
 • Synkende grundvandsspejl over det meste af verden;Fiskeflåder, som er 40 % større end havene kan bære;
 • Overdreven skovhugst, der medfører store oversvømmelser;
 • Befolkningspres og overbefolkning kombineret med regn, der fører til jordskred med tusinder af dræbte og hære af miljø-flygtninge som resultat;
 • Usundt store mega-byerKollaps af torskefiskeri i Nordatlanten, som fører til tusinder, som mister deres arbejde og livsgrundlag;
 • Synkende og forurenet vandforsyning;
 • Alarmerende antal af arter, der uddør, med fald i biodiversitet til følge; 
 • Voldførelse af vandets kredsløb - forurening af floder fra kloakker og industrier; 
 • Etablering af 40,000 store dæmninger, som har gjort floder til serier af sammenhængende søer;
 • Skade på grundvandsreservoirer; Voldførelse af kulstof-kredsløbet - udladning af mere CO2 end jorden og havet kan genoptage, med øget varme som resultat, herunder også en række klimaændringer (havet stiger, storme bliver stærkere, grænserne mellem økosystemerne græsland og skov flytter sig)
 • Voldførelse af kvælstof-kredsløbet - brug af kunstgødning, afbrænding af fossilt brændsel og rydning af land, der medfører til at kvælstof-niveauet fordobles i fersk- og saltvandssystemer med alger og døde zoner til følge;
 • Verdensfødevareproduktion fordoblet og kvægproduktion tredoblet med den omkostning, at vandforsyningen forurenes og udtrættes, at jorden udpines, og at habitater ødelægges;
 • Ozonlaget bliver stadig tyndere;
 • Verden varmes op af drivhuseffekten 

Det er disse forhold, som udtrykket "at beskytte naturmiljøet" forholder sig til: I verden i dag er der behov for at beskytte naturmiljøet, der er behov for at sikre, at den klode, vi alle lever på, kan blive ved med at holde sine balancer til gavn for alle sine væsener. At den kan blive ved med at forsyne sine mennesker med mad, rent vand, frisk luft og fremtidsmuligheder. Som ovenstående remse tydeligt påpeger, er dette forhold ikke længere et, mennesket kan tage for givet. Men tværtimod et, mennesket må lægge sig i selen for at bevare.

Det har Fonden tillige med mange andre i verden forstået. Fondens projekter til beskyttelse af naturmiljøet omfatter forskning i, etablering og fremme af en hel række alternative energikilder, der ikke forurener og belaster naturmiljøet - herunder biomasse, biogas, vindmøller og solenergi. 
Fonden har tillige støttet projekter, der som delelementer har haft bevarelse af regnskov, og indretning habitater og naturområder som fristeder for dyr, planter og mennesker.