Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

 
Advokat Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig

Hr. Formand Poul Jørgensen
Skorkærvej 86990 Ulfborg

Under henvisning til, at der mod Dem og andre tidligere bestyrelsesmedlemmer i "Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet" (i det følgende kaldet Fonden) m.fl. er rejst sigtelse for mandatsvig af særlig grov karakter og for skattesvig af særlig grov karakter, har De anmodet om en udtalelse om disse sigtelser set i relation til lov om fonde og visse foreninger.

I den anledning skal jeg bemærke følgende:

Fondens formål fremgår af fundatsens § 2, der bestemmer, at det er Fondens formål med rentebærende eller rentefrie lån, pengegaver eller på anden måde at yde støtte til humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet over hele verden.
Fonden blev stiftet 16. februar 1987 af Rikke Viholm og Tove Birkø, der indbetalte Fondens grundkapital på kr. 200.000.
Efter fundatsens § 3 påhviler det Fondens bestyrelse at sikre, at ingen af stifterne eller af bidragyderne eller af disses nærmeste familie, herunder eventuelle ægtefæller og/eller børn, kan skaffe sig økonomisk fordel af Fondens støttevirksomhed, jfr. herved også fundatsens § 9.
Endvidere bestemmer fundatsens § 20, at kapitalen aldrig kan gå tilbage til stifterne eller andre bidragydere eller i øvrigt til med stifterne nærtstående personer.
Fundatsen, herunder dennes §§ 2, 3 og 20 er godkendt af Civilretsdirektoratet senest 3. marts 2000.
Som det fremgår af det ovenfor anførte, har Civilretsdirektoratet intet haft at indvende mod formålsbestemmelsens meget omfattende og skønsmæssige karakter, ligesom Civilretsdirektoratet intet har haft at indvende mod de øvrige ovenfor nævnte fondsbestemmelser om, hvem Fonden ikke må støtte.

I politimesterens skriftlige sigtelser dateret 26. marts 2001, der vedlægges som Bilag 1, er om sigtelsen for mandatsvig af særlig grov karakter anført, at mandatsvig skulle være realiseret ved, at "de sigtede i strid med fondens godkendte vedtægter og under foregivende af, at der herved var tale om støtte til almennyttige eller lignende vedtægtsmedholdelige formål, overførte det anførte beløb [ca. 75 mio. kr.] til selskaber eller personer, der i kraft af aftale, økonomisk fællesskab, organisatorisk fællesskab eller på anden lignende måde var de sigtedes nærstående eller havde snævert interessefællesskab med de sigtede, og som efter vedtægterne og lovgivningen ikke med rette kunne modtage betalinger fra Fonden".
Sigtelsen for skattesvig af særlig grov karakter knytter sig – således som sigtelsen er formuleret - til sigtelsen for mandatsvig af særlig grov karakter. Såfremt der ikke foreligger mandatsvig, foreligger der heller ikke skattesvig.
Ovenfor er gennemgået fundatsens (vedtægternes) bestemmelser om, til hvem udbetalinger ikke kan ske. Som det fremgår heraf, er sigtelsens formuleringer om "aftale", "økonomisk fællesskab", ""organisatorisk fællesskab" eller "snævert interessefællesskab" ikke omfattet af vedtægternes forbud mod udbetalinger.
Da sigtelsen også omfatter tilfælde, hvor udbetaling efter lovgivningen skulle være uberettiget, er der grund til nærmere at gennemgå, hvilke udbetalingsforbud lov om fonde og visse foreninger opstiller.
Lovens § 31 bestemmer følgende:

"§ 31. Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke yde lån eller stille sikkerhed for lån til de personer, der er nævnt i stk. 1."

Lovens § 31 er bl.a. kommenteret i Lennart Lynge Andersen: Fonde og Foreninger, 4. udgave, side 158-162.
Der er her særlig grund til at fremhæve det på siderne 161-162 anførte, der vedlægges som Bilag 2.
Der er grund til at fremhæve, at for at støtte til et forskningsprojekt skal være udelukket som følge af, at et bestyrelsesmedlem i den givende fond er knyttet til projektet, skal bestyrelsesmedlemmet have en økonomisk interesse i eller i øvrigt en direkte individuel interesse i forskningsprojektet.
Der er således efter lovgivningen, efter fundatsen eller efter litteraturen intet til hinder for, at der kan ydes støtte til andre fonde eller juridiske personer, også selv om der er et økonomisk interessefællesskab mellem giver og modtager. Bestyrelsesmedlemmerne i den modtagende fond eller juridiske person må blot ikke have en økonomisk eller direkte individuel interesse i det projekt, til hvilken støtten ydes.

Som Bilag 3 vedlægges en oversigt over, til hvilke projekter det i sigtelsen nævnte beløb på ca. 75 mio. kr. er betalt, og som Bilag 4 vedlægges en oversigt, hvoraf fremgår, om de projekter, hvortil Fonden har ydet støtte, udføres af selvejende institutioner, aktieselskaber eller anden form for juridisk person i ind- eller udland, der er stiftet i henhold til etableringslandets lovgivning.
Det tilføjes, at det ovenfor anførte ikke er udtryk for en stillingtagen til, om der mellem de i bilagene 3 og 4 nævnte modtagende fonde, selskaber og institutioner består et økonomisk eller organisatorisk fællesskab eller lignende. Det er alene udtryk for, at selv om der skulle bestå et sådant interessefællesskab m.m., ville en støtte fra Fonden ikke nødvendigvis af den grund være retsstridig endsige strafbar.

Efter min vurdering vil retsstillingen med hensyn til uddeling af støtte fra Fonden kunne sammenfattes således:

1) Det afgørende for, om en uddeling fra Fonden er retmæssig, er, om støtten ydes til formål, der er omfattet af Fondens formålsparagraf.

2) Støtte må ikke ydes til projekter, hvor Fondens bestyrelsesmedlemmer eller stiftere eller bidragydere eller disses nærmeste opnår en økonomisk fordel, eller i hvilke de pågældende har en direkte individuel interesse.

3) Støtte kan retmæssigt ydes til projekter i udlandet.

4) Realiseringen af et projekt vil som regel nødvendiggøre køb af materialer, tjenesteydelser og arbejdskraft fra andre end støttemodtageren. De beløb, der er modtaget som støtte, kan retmæssigt anvendes til køb af de nævnte ydelser fra andre fonde og institutioner m.fl. på markedsmæssige vilkår, når blot den i punkt 2 nævnte personkreds ikke opnår en økonomisk fordel.

5) En ydet støtte til eksempelvis forskning bliver ikke retsstridig, selvom forskningen ikke fører til noget resultat.

6) Det gør ikke en ydet støtte retsstridig, såfremt modtageren – uden giverens samtykke eller viden – anvender den ydede støtte i strid med det formål, til hvilket støtten er ydet.

Det afgørende for, om en af en fond ydet støtte er retmæssig, er som ovenfor nævnt, om støtten er ydet til et formål, der er omfattet af den pågældende fonds formålsparagraf.
De i politimesterens skriftlige sigtelser (bilag 1) nævnte forhold om økonomisk og organisatorisk fællesskab m.m. mellem giver og modtager er – selv om de skulle foreligge – ikke tilstrækkelige til, at der foreligger mandatsvig.

Sigtelserne er efter min vurdering udtryk for, at anklagemyndigheden for institutioner som statsadministrationen anser for at have forbindelse med skolesamvirket Tvind administrativt ønsker at opstille fondsretlige regler, der ikke hidtil har været gældende, på samme vis som lovgivningsmagten ved gennemførelse af lov nr. 506 af 12. juni 1996 (Tvind særloven) uden held forsøgte lovgivningsmæssigt at stille en skole med tilknytning til skolesamvirket Tvind ringere end andre skoler.

Endelig bemærkes, at selv om en fondsbestyrelse skulle have foretaget en uddeling, der efterfølgende af domstolene findes at ligge uden for en fonds formålsbestemmelse, følger heraf ikke, at fondsbestyrelsen har gjort sig skyldig i mandatsvig. Hertil kræves – jfr. straffelovens § 280 – forsæt til, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at påføre fonden et formuetab ved misbrug eller ved at handle mod fondens tarv således som nærmere anført i straffelovens § 280.