Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

Tilbage 

Bilag 1: Sigtelser

 1. Mogens Amdi Petersen
  cpr.nr. ******-****
  Skorkærvej 8
  6990 Ulfborg
 2. Poul Jørgensen
  Cpr.nr. ******-****
  Skorkærvej 8
  6990 Ulfborg
 3. Bodil Ross Sørensen
  Cpr.nr. ******-****
  Plagborgvej 13
  7200 Grindsted
 4. Eva Vestergaard
  Cpr.nr. ******-****
  Udrejst til Storbritannien 17.juli 1998


  For mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 280, stk. 1, jf. § 286, stk. 2, eller medvirken hertil, jf. straffelovens § 23,

  Ved i forening og efter forudgående aftale, for derved at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på bestyrelsesmøder i Ulfborg/Grindsted i tiden mellem januar 1987 og december 1999 at have misbrugt deres adgang til at handle med retsvirkning for ”Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet” (herefter ”Fonden”), hvori de sigtede havde bestemmende indflydelse,

  Idet de sigtede ved en række udlodninger lod udbetale i alt ca. 75 mio. kr. fra fonden, hvorved de sigtede, i strid med fondens godkendte vedtægter og under foregivende af, at der herved var tale om støtte til almennyttige eller lignende vedtægtsmedholdelige formål, overførte det anførte beløb til selskaber eller personer, der i kraft af aftale, økonomisk fællesskab, organisatorisk fællesskab eller på anden lignende måde var de sigtedes nærstående eller havde snævert interessefællesskab med de sigtede, og som efter vedtægterne og lovgivningen ikke med rette kunne modtage betalinger fra Fonden.

  Herved led fonden et formuetab på et tilsvarende beløb.

  Og for skattesvig af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, eller medvirken hertil, jf. straffelovens § 23,

  Ved i regnskaberne for fonden for regnskabsårene 1988-1999, at have foretaget skattemæssige fradrag for udlodningerne, nævnt ovenfor, i alt med ca. 75 mio. kr., og ved at give skattemyndighederne urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger om disse udbetalinger,

  Idet de sigtede, under de omstændigheder, der er nævnt ovenfor, med skatteunddragelse for øje urigtigt angav, at de nævnte udbetalinger var udlodninger til almennyttige formål eller lignende, og dermed fradragsberettigede udgifter, jf. fondsbeskatningslovens § 4, hvorved statskassen blev unddraget et endnu ikke nærmere opgjort beløb, ikke under 25 mio. kr.


  Politimesteren i Holstebro, den 26. marts 2001
  e.b.

  Poul gade
  Vicestatsadvokat