Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

Tilbage

Bilag 2

§ 31 rejser også spørgsmålet, hvor tæt et bestyrelsesmedlem kan være på det formål, der modtager ydelser fra fonden, smh. Civilretsdirektoratets sag 1993-741-11469 og 1993-741-01680. I visse tilfælde er man klart uden for § 31: det kan selvsagt være særdeles hensigtsmæssigt - og er derfor hyppigt praksis - at en plads i bestyrelsen besættes med et medlem, der har ekspertise indenfor fondens område, f.eks. sygdomsbekæmpelse. Selv om f.eks. hjerteforeningen har udpeget et bestyrelsesmedlem i en sådan fond, kan fonden støtte foreningens arbejde, smh Lennart Lynge Andersen og Jørgen Nørgaard: En fondsbestyrelses arbejde (1994) s. 66 f. Vanskeligere bliver bedømmelsen, hvis f.eks. en læge eller en professor sidder i bestyrelsen, og fondens formål er - eller kan være - at støtte den forskning, der udøves på den afdeling eller det institut, hvor den pågældende har sin almindelige gerning. I disse tilfælde må fondsloven og dens administration ikke være til hinder for, at der kanaliseres midler til det pågældende formål, og medmindre der reelt bliver tale om ydelser til stifteren eller det pågældende bestyrelsesmedlem selv, er man uden for § 31. Det følger af selve fondskonstrultionen, at der er et meget lille spillerum med hensyn til ydelser til stifteren, og en konkret bedømmelse kan derfor falde forskelligt ud i lyset af, om det reelt er stifteren eller et bestyrelsesmedlem, der modtager ydelsen. Vejledende kan i tvivlstilfælde om rækkevidden af §31 også være, hvor konkret fondens formål er udformet. Der henvises i øvrigt til kommentaren til lovens § 1.

I en konkret sag fra 1987-1988, hvor fondens formål var forskning indenfor meget specielle sygdomme, bestemte vedtægten, at to stiftere, der tillige sad i bestyrelsen, kunne modtage ydelser fra fonden. Fondsregisteret rejste spørgsmål om fondsstiftelsens gyldighed, men man tilsluttede sig efterfølgende, at "stifteren" reelt var et medicinalfirma. Se her kritisk Lennart Lynge Andersen i FSRs årsskrift 1989 s. 55 - 56. Erhvervsdrivende fonde s. 182 oplyser om denne sag, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen stillede krav om, at vedtægten blev suppleret med, at bestyrelsesmedlemmer ikke kunne modtage legatydelser fra fonden.

I sag 1993-741-01680 afgav Civilretsdirektoratet d. 24. Oktober 1995 (i anledning af en konkret forespørgsel) følgende udtalelse:

"Afgørende for, om en fond kan foretage uddeling til formål, hvor der ikke uddeles direkte til et bestyrelsesmedlem eller nærtstående, men hvor det pågældende bestyrelsesmedlem m.v. dog kan have en vis interesse, vil således væsentligt være, om der kan opstå habilitetsproblemer. Det er ikke muligt at foretage en generel afgrænsning af disse tilfælde.
Afgørelsen må træffes efter skøn i den konkrete situation. Ved denne vurdering er det navnlig af betydning, om en ydelse fra fonden i det enkelte tilfælde kan have karakter af en begunstigelse af bestyrelsesmedlemmet personligt.
Der kan således ikke ydes støtte til et forskningsprojekt, som bestyrelsesmedlemmet har en økonomisk interesse i eller i øvrigt en direkte individuel interesse i. Er det f.eks hensigten, at bestyrelsesmedlemmet skal modtage et særligt vederlag i forbindelse med forskningsprojektet eller at projektet i øvrigt har betydning for bestyrelsesmedlemmets lønforhold, vil tilfældet være omfattet af forbudet i fondslovens §31.
Den omstændighed, at et forskningsprojekt finder sted på en afdeling, som bestyrelsesmedlemmet er leder af eller i øvrigt knyttet til, vil ikke i sig selv udelukke støtte til aflønning af andre end bestyrelsesmedlemmet selv eller til indkøb af udstyr o.lign. 
Om der i en sådan situation efter et samlet skøn kan ydes støtte, afhænger i øvrigt af en nærmere vurdering af bestyrelsesmedlemmets personlige interesse i projektet.
Endvidere finder direktoratet, at det forhold, at borgmesteren i X-amt, er medlem af betyrelsen for fonden, ikke i sig selv udelukker, at fonden imødekommer ansøgninger fra sygehuse beliggende i X-amt."

Tilbage