Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

 

Projekter

Finansieret af

”Fonden til støtte for Humanitære Formål, til fremme af Forskning og til Beskyttelse af Naturmiljøet”
Skorkærvej 8, 6990 Ulfborg.

Gennemgang af bevillingspraksis og administration på udvalgte projekter 4.11.2001

Knud Elverskov 
Trunnevangen 5
2920 Charlottenlund

1. Indledning

En kreds af bidragydere til Fonden, repræsenteret ved Mikael Norling har bedt mig om en udtalelse vedrørende Fondens bevillingspraksis og administration. 
Anmodningen er vedlagt denne udtalelse som bilag 1. 

Mikael Norling har desuden sendt mig en oversigt over, hvilke emner man ønsker, at min udtalelse skal berøre. Denne oversigt er vist i rammen nedenfor.

Det er aftalt med Mikael Norling, at kredsen af bidragydere betaler mig DKK 10.000,- for denne gennemgang

Mikael Norling er en gammel studiekammerat, men jeg har ingen kontakt haft med ham eller med Tvind siden studietiden. Jeg har dog haft et barn på en Tvind efterskole i Bogense, - med blandet resultat. Jeg har ingen specielle sympatier for Tvind, men har påtaget mig opgaven ud fra den betragtning, at enhver, der bliver anklaget af myndighederne i en sag, har ret til at føre et kvalificeret forsvar.

Mit CV er vedlagt som bilag 2. Som det ses er de fleste af mine erfaringer inden for udviklingsprojekter og ikke inden for humanitær hjælp eller forskning. 
I gennemgangen af de enkelte projekter, har jeg angivet de tilfælde, hvor jeg ikke har følt mig på tilstrækkelig sikker grund til at kunne udtale mig.

2. Den praktiske gennemførelse af gennemgangen af projekterne

Gennemgangen er udført ved at jeg har fået udleveret 7 brevordnere af Mikael Norling. Heri var en kort sammenfatning af hvert projekt, samt kopier af, typisk; ansøgningsbreve til Fonden, referater af Fondens behandling af ansøgningerne, løbende rapportering fra projekterne til Fonden osv.. 

Der er ikke foretaget nogen selvstændig dataindsamling i forbindelse med gennemgangen. I enkelte tilfælde har jeg dog telefonisk kontaktet forskellige nødhjælpsorganisationer for at få deres skøn over gennemsnitsomkostninger per fordelt nødhjælpspakke i et bestemt område.

3.Vurderingskriterier

Fondens opdragsbeskrivelse er gengivet nedenfor:

Anmodning udtalelse vedrørende Fonden

Der ønskes en udtalelse om et udvalg af projekter udført på foranledning af Fonden til støtte for humanitære formål m.v. Fondens bestyrelse har haft til opgave, at administrere indenfor rammerne Fondens fundats og Fondsloven. Ifølge fundatsen er det Fondens formål at:

  • Støtte humanitære formål, 
  • Fremme forskning og
  • Beskytte naturmiljøet

1. Vurdering af bestyrelsens bevillingspraksis, som denne fremgår af bestyrelsens forhandlingsprotokol, de modtagne ansøgninger og anden korrespondance forud for bevillingen.

2. Vurdering af bestyrelsens administration af de modtagne midler, som denne fremgår af sammenhængen mellem bevillingsbeslutninger, meddelelser til bevillingsmodtagerne, udbetaling af midler, konsulent udtalelser, korrespondance med bevillingsmodtagere og modtagelsen og behandlingen af projektrapporter, projektafregninger og reviderede projektregnskaber.

3. Vurdering af bestyrelsens varetagelse af hensynet til produktivitet, effektivitet og sparsommelighed med hensyn til Fondens midler.

4. Har bestyrelsen administreret Fondens virksomhed og midler, som dette må forventes af en privat almennyttig fond med en gennemsnitligt årligt budget over en 14 årig periode på ca. 5 mill. kr. om året.

4. Sammendrag og konklusion

Der er gennemgået i alt 17 projekter, med en samlet udbetaling på ca. DKK 20 millioner ud af en samlet projektportefølje på 29 projekter med en udbetaling på ca. DKK 71 millioner. Repræsentativiteten af de udvalgte projekter er diskuteret i et særskilt afsnit nedenfor. 

Vurderingen af de enkelte projekter er vist i afsnit 6.

4.1 Fondens formål

Her er vurderet om de forskellige projekter kan siges at falde inden for et eller flere af Fondens tre hovedformål. Det er desuden søgt vurderet om projekterne havde en rimelig mulighed for at blive realiseret og for at få den forudsete effekt. 
Begrebet ”Forskning” er defineret meget bredt og der er ikke stillet krav om f.eks. publicering i internationalt anerkendte tidsskrifter, samarbejde med anerkendte forskningsinstitutioner o. lign. I et enkelt projekt er det imidlertid vurderet at den anvendte systematik og dokumentation gør det rimeligt at betegne det udførte arbejde som forskning.

For 13 projekters vedkommende har jeg vurderet at de falder inden for et eller flere af Fondens tre formål. For 4 projekters vedkommende har det ikke været muligt at foretage en sådan vurdering

4.2 Fondens bevillingspraksis

Her er søgt vurderet bestyrelsens bevillingspraksis, som denne fremgår af bestyrelsens forhandlinger, de modtagne ansøgninger og anden korrespondance forud for bevillingen. Desuden er bestyrelsens administration og kontrol med de udbetalte midler vurderet efter en gennemgang af de udleverede bevillingsbeslutninger, meddelelser til bevillingsmodtagerne, udbetaling af midler, konsulent udtalelser, korrespondance med bevillingsmodtagere og referater af Bestyrelsens modtagelse og behandling af projektrapporter, projektafregninger og projektregnskaber. 
Der er ikke udført revisionsarbejde eller set på om betalingerne har fundet sted og evt. gennem hvilke kanaler

Udgangspunktet for vurderingen har været, at en fond, med en omsætning på DKK 5 mio. per år, ikke med rimelighed kan forventes at leve op til de samme administrative krav som f.eks. Folkekirkens Nødhjælp med en årlig omsætning på DKK 400 millioner. 

Der er i vurderingen taget højde for at der er tale om små projekter og at bevillingerne i høj grad er givet til projekter ledet af folk, som Fondens bestyrelse har kendt gennem en længere årrække og ofte i forbindelse med andre Tvind relaterede projekter. 
Det er derfor ikke blevet vurderet om Fondens bevillingspraksis lever op til f.eks. Danidas krav til administration af bevillinger af den her omtalte størrelse. Det er heller ikke søgt vurderet, hvilke krav til administration andre danske private fonde af den nævnte størrelsesorden er pålagt.
Det er her kun søgt vurderet om administrationen har været rimeligt systematisk og gennemsigtig og om det har været muligt at erkende eventuelle uregelmæssigheder og reagere på dem. 
For 9 projekters vedkommende er det vurderet at Fondens bevillingspraksis med hensyn til økonomi og administration har været af et rimeligt omfang For 7 projekter er det blevet oplyst, at de er udført af den erhvervsdrivende fond IFAS – Institute for Scientific Research and Applied Sciences (Reg.nr. 161.802) og at projekterne er revideret af IFAS’s statsautoriserede revisor ifølge reglerne i årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. For 1 projekts vedkommende har det ikke været muligt at foretage en vurdering.

4.3 Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed 

Her er de bevilgede beløb sat i forhold til f.eks. indsatsen af arbejdstid, antal leverede nødhjælpspakker, stykpris for det indkøbte materiale, omkostninger ved tilsvarende projekter, finansieret af Danida, osv. Det er karakteristisk, at en del projekter er blevet afsluttet før planlagt, eller slet ikke startet. Det vurderes som et eksempel på effektivitet og sparsommelighed.

For 12 projekters vedkommende et det vurderet at produktivitet, effektivitet og sparsommelighed har været på et forholdsvist højt niveau. For 1 projekts vedkommende vurderes omkostningerne til at være på niveau med hvad store internationale konsulentfirmaer ville have forlangt for at udføre et tilsvarende arbejde. For 2 projekters vedkommende vurderes Fonden at have været rundhåndet. For 2 projekters vedkommende har det ikke været muligt at gennemføre en vurdering.

5. Resultaternes repræsentativitet.

Som nævnt er vurderingen udelukkende baseret på materiale, der er udleveret til mig af Mikael Norling. Der er kun udleveret materiale om projekter, hvor min faglige viden har været relevant. Dvs. at, f.eks. HOPE projekterne vedrørende AIDS og TV projektet ” Den tredje verdens stemme”, ikke er medtaget.
I tabellen nedenfor er vist en oversigt over samtlige projekter som Fonden har bevilget støtte til. Her er samtidig angivet, hvilke projekter denne vurdering omfatter.
Det fremgår af tabellen, at der er set på 17 ud af 29 projekter. Gennemsnits størrelsen for de vurderede projekter er ca. DKK 1.2 millioner. Gennemsnitstørrelsen for de ikke vurderede projekter er ca. DKK 4.2 millioner.
Vurderingen har omfattet projekter inden for alle Fondens tre hovedformål og de vurderede projekter er fordelt over perioden 1987 til 2001. 
Derudover er det ikke muligt, at vurdere repræsentativiteten af det udleverede materiale.

KRONOLOGISK OVERSIGT OVER PROJEKTER STØTTET AF FONDEN                                                           

 

Projektets navn

Bevilget 

Udbetalt

Bedømt / KE

1

Global Research

12.000.000

2.400.000

2.400.000

2

International Distributors

409.000

409.000

409.000

3

Grande Garderobe

642.000

642.000

642.000

4

Mutual Mandarin

935.000

935.000

935.000

5

Tropical Farming Research

1.809.000

1.809.000

1.809.000

6

Scientific Farming in the Caribbean

1.313.000

1.313.000

1.313.000

7

The Voice of The Third World

13.963.000

13.963.000

 

8

Biogas from Fruit Processing Waste

349.000

349.000

349.000

9

Biogasanlæg i Fransk Polynesien

5.950.000

5.950.000

5.950.000

10

Tropisk regnskov i Malaysia

15.000.000

4.200.000

 

11

Miljøprojektet Floryl

16.224.000

13.446.000

 

12

Nye vinger på vindkraftanlæg

1.210.000

1.210.000

 

13

Floryl: Etablering af elværk

4.480.000

4.536.000

 

14

Årets miljøpris

300.000

5.000

 

15

Forskningsprojektet af 1. marts 1995

8.000.000

0

 

16

Solenergiprojekt i Zimbabwe

384.000

384.000

384.000

17

Solenergiprojekt i Zambia

1.263.000

1.263.000

1.263.000

18

Solenergi til 200 landsbyskoler og samlingssteder

1.500.000

1.500.000

1.500.000

19

AIDS Research and HOPE Projects

4.000.000

4.000.000

 

20

Payne's Creek Naturreservat

6.960.000

0

 

21

Solenergianlæg ved Pædagogiske Værksteder

2.000.000

0

 

22

Nødhjælp til Guinea-Bissau og Angola

2.229.000

2.229.000

2.229.000

23

Nødhjælp til flygtninge fra Kosova

310.000

310.000

310.000

24

Drift af 5 HOPE-centre i det sydlige Afrika

8.769.000

8.769.000

 

25

Nødhjælp til ofre for oversvømmelserne i Mozambique

200.000

200.000

200.000

26

TCE - ekstra initiativer, som ikke er omfattet af grundprogrammet

800.000

800.000

800.000

27

To hypoteser om vindkraftværker

72.000

67.000

67.000

28

TCE - A Pilot Study to Demonstrate Affordable Therapies for HIV

200.000

200.000

200.000

29

Frekvensomformer

350.000

200.000

 

 

 

I ALT

111.621.000

71.089.000

20.760.000

Kilde:  Mikael Norling

6. Gennemgangen af de enkelte projekter

6.1 Oversigt

Følgende projekter er blevet gennemgået

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb, DKK

periode

1

Opsætning af biogasanlæg i Fransk Polynesien

Beskyttelse af naturmiljøet

5.942.000

1990 - 1998    

2

Solar Energy project - Zambia

Beskyttelse af naturmiljøet

1.262.491

1996-2001

3

Solenergi til 200 landsbyskoler, i 7 afrikanske lande

Beskyttelse af naturmiljøet (hu-manitært formål)

1.500.000

1996-1997

4

Nødhjælpsprogram i Guinea Bissau og Angola

humanitært formål

1.735.000

(2.230.000)

1999

5

Nødhjælp til   Kosovo

Nødhjælp

310.000

1999

6

Nødhjælp til Mocambique

Nødhjælp

200.000

2000

7

Total control of the HIV epidemic – ekstra initiativer

Humanitært formål

800.000

 

2001

8.

2 hypoteser om vindkraftværker

Beskyttelse af naturmiljøet

72.000

2000

9.

TCE - Affordable Therapies for HIV

Fremme af forskning/Humani-tært formål

200.000

2000/2001

10.

Solenergi til Zimbabwe

Naturbeskyttelse

384.000

1995 - 1997

11.

Global Research

Fremme af forskn.

2.400.000

1987-1988

12.

International Distributors - Salg af brugt tøj i udviklingslande

Forskning/Humani-tær bistand

408.553

1987-1989

13.

Grande Garderobe - Salg af brugt tøj i den tredje verden

Fremme af forskning

641.438

1987-1988

14.

Mutual Mandarin, Udvekslingprojekter med Kina

Fremme af forskning

935.000

1987-1990

15.

Tropical Farming research

Fremme af forskn.

1.809.000

1987- 1988?

16.

Scientific Farming in the Caribbean

Forskning (Beskyttelse af naturmiljøet)

1.312.326

1987 – 1992

17.

Biogas from Fruit processing waste.

Fremme af forskning (beskyttelse af naturmiljøet)

348.548

1989

 

I alt bevilget

 

20.760.000

 

6.2 Projekterne

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

1

Opsætning af biogasanlæg i Fransk Polynesien

Beskyttelse af naturmiljøet

5.942.000

1990 - 1998    

 

Nr.

Projektvurdering

1

1.  Overensstemmelse med fondens formål

 

Omfanget af forureningen  fra intensiv griseproduktion kan være meget betydeligt.  En reduktion af forureningen falder efter mit skøn inden for området; beskyttelse af naturmiljøet.  Hvis biogas bruges til opvarmning/madlavningsformål, vil det ofte erstatte brænde.  Reduktion af brændehugst er normalt en god beskyttelse af naturmiljøet. 

 

2.  Økonomi/administration

 

Projektkontrol er sket igennem en lokal organisation, La Societete Verte, som har rapporteret til Fonden. . Forholdet Mellem La Societete Verte og Fonden kendes ikke.   Kopier af breve mv. viser, at der har været en rimelig regelmæssig kontrol og rapportering.  Der har været en egentlig revision af projektet.

Der har været et antal tillægsansøgninger, men biogas projekter er vanskelige og har en stor fejl rate.

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

 

6 mio. for et forholdsvist stort biogas anlæg lyder ikke urimeligt. Det kan nævnes, at firmaet Kruger Bigadan i 1990 tilbød et biogasanlæg i samlesæt for 4,6 mio. leveret i dansk havn og inkl. opsætningsmanualer.  Løn til ledelse over 6 år;  911.000 lyder heller ikke urimeligt

Ejendomsretten til anlægget er blevet overdraget til en privatperson.  Det er et udtryk for at den realistiske værdi af anlægget til videresalg er nær nul og samtidig den bedste mulighed for at projektet fortsættes.  Det giver derfor ikke anledning til kommentarer

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

2

 Solar Energy project - Zambia

Beskyttelse af naturmiljøet

1.262.491

1996-2001

Nr.

Projektvurdering

2

1.  Overensstemmelse med fondens formål

 

Solenergi erstatter typisk strøm, produceret med diesel generatorer, dermed sker der en CO2 besparelse, og den forurening, der kommer fra dieseldrift og fra lastbiltransport af dieselolie undgås.  Effekten af dette på naturmiljøet er dog begrænset.   Solenergi erstatter normalt ikke brænde der bruges til madlavningsformål.  Solenergi kombineres normalt med batterier, sådan at energien kan bruges til belysning.  Batterier er en (begrænset) potentiel trussel mod miljøet.  Den væsentligste styrke ved projektet er, at det er en vigtig motivationsfaktor i forbindelse med et større projekt gående ud på, at gøre “Slash and Burn” (svedjebrug) landmænd bofaste og i stand til at dyrke det samme jordstykke over en længere årrække.  “Slash and burn” teknologien, hvor et stykke skov ryddes og dyrkes i en begrænset periode og derefter forlades, er en dyrkningsmetode, der er særdeles skadelig for naturmiljøet, når det kombineret med en begyndende overbefolkning, som det ses mange steder i Afrika.  Også ”communal” farming kan udgøre en betydelig miljøbelastning i form af overgræsning, der igen blandt andet fører til jord erosion.  Støtte til projekter, der reducerer svedjebrug og ”communal farming” må derfor anses for at beskytte naturmiljøet.

 

Solpaneler kan i mange tilfælde konkurrerer med dieseldrevne generatorer eller med omkostningerne ved at forbinde et område til det nationale elektricitets net..  Dette ses også af, at f.eks. Danida under visse omstændigheder er positiv over for solpaneler.

 

Ved at give adgang til elektricitet i isolerede områder muliggøres en decentralisering af f.eks. skoler og klinikker.  Ønsket om, at få adgang til skoler og klinikker er en væsentlig faktor i den tiltagende urbanisering.  Blandt mange andre ulemper ved urbaniseringen er, at naturmiljøet i stadig større områder omkring befolkningskoncentrationerne ødelægges, især pga. overudnyttelse af brænderessourcer og græsgange.  Støtte til projekter, der sigter efter at reducere vandringen fra land til by må derfor også antages at beskytte naturmiljøet.

 

2.  Økonomi/administration

Projektet gennemføres ikke i fuld udstrækning, der har ikke været ekstern evaluering,/besøgsrapporter fra andre end projektansatte.  Der er her blevet oplyst, at de sidste solfangere vil blive opstillet ultimo 2001 og at projektet dermed er fuldt gennemført.

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

 

10.000 kr. pr. styk for forholdsvis store solfangere er ikke urimeligt.  Projektet blev ikke gennemført i fuld udstrækning, men projektet har været planlagt og styret seriøst og alle ulandsorganisationer kommer ud for fejlslagne projekter

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

3

Solenergi til 200 landsbyskoler i 7 afrikanske lande.

Beskyttelse af naturmiljøet/humanitært formål

1.500.000

1996-1997

 

Nr.

Projektvurdering

3

1.  Overensstemmelse med fondens formål

 

Vedrørende solenergi henvises til gennemgangen af solenergi projekter under Projekt nr. 2.  Solopanelerne sættes op på skoler i forbindelse med et børnehjælpsprogram, med drift af børnehuse, skoler o. lign. ledet af organisationen Humana – People to people.   Det vurderes at der her er tale om et humanitært projekt.

 

2.  Økonomi/administration

Der er her tale om at solopanelerne installeres som et supplement til eksisterende projekter, der gennemføres  af Humana People to People, der er knyttet til Tvind samarbejdet.

Projektet er revideret af Coopers & Lybrand og der er udarbejdet  halvårsrapporter under projektforløbet, Rapporterne har jf. bestyrelses referaterne været drøftet systematisk af bestyrelsen i Fonden :  Der har tilsyneladende  ikke været ekstern evaluering.

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Organisering af opsætning af 200 solpaneler i flere forskellige lande til en pris af 7.500 kr. stykket er et rimeligt resultat. 10 solpaneler i er gået tabt pga borgerkrigen i Guinea Bissau, dette er ikke usædvanligt i kriseområder, og de øvrige solfangere er sat op med hjælp af 190 skoler. Dette må betegnes som effektivt og sparsommeligt.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

4

Nødhjælpsprogram i Guinea Bissau og Angola

humanitært formål

1.735.000

(2.230.000)

1999

 

Nr.

Projektvurdering

4

1.  Overensstemmelse med fondens formål .

Der er ikke foretaget nogen vurdering af, om hjælpen -  uddeling af tøj -  i det konkrete tilfælde var den bedst mulige hjælp, eller om udformningen af hjælpen var ideel.  Der er dog næppe tvivl om, at der er tale om et humanitært formål.   Uddeling af sojaprotein til børn forekommer ligeledes at være et humanitært formål.  Hvorvidt denne type af nødhjælp har været den optimale i den givne situation kan ikke vurderes.  Danida har dog også for tiden planer om at uddele mad til børn i Angola. 

 

2.  Økonomi/administration

 

Der er udarbejdet slutrapport og revideret regnskab.  Der er udarbejdet  delrapporter under projektforløbet, Rapporterne har jf. bestyrelses referaterne været drøftet systematisk af bestyrelsen i Fonden. 

I Guinee Bissau blev kun ca. halvdelen af pengene brugt til det planlagte formål. Resten blev brugt til en række andre ting, der dog også forekommer at være nødhjælpsrelaterede

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

 

I ansøgningen fremgår, at der skulle uddeles 33.000 pakker til en gennemsnitspris af USD 9,- per pakke.

 

Efter rapporterne, blev der i virkeligheden, kun omdelt 20.000 pakker

Prisen per uddelt nødhjælpspakke i Angola har været , DKK 86,-  . I Guinea Bissau var prisen, DKK 94,- .  Det kan ikke ses af regnskaberne hvor stor en andel af prisen, der er transport hhv. hvor stor en andel, der er indkøbsprisen på tøjet, samt hvor tøjet kommer fra

 

Projektet indebar desuden, at der skulle leveres 6 tons sojaprotein til en pris af USD 25.000.  svarende til, 4 kr. per kg.  Der blev desuden leveret 18 tons sojaprotein inden for samme budget.  Desuden har man leveret en yderligere, ikke specificeret mængde protein.   Så projektet må betegnes som effektivt og sparsommeligt

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

5

Nødhjælpsforsyninger til Kosovo

humanitært formål

310.000

1999

 

Nr.

Projektvurdering

5

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Ja, her henvises i øvrigt til kommentarerne fra gennemgangen af Projekt nr. 4

 

2.  Økonomi/administration

 

Ansøgeren er lærerrådet ved Det Nødvendige Seminarium, som Fondens bestyrelse må formodes at kende meget godt. Projektet er revideret af Coopers & Lybrand.  Det er et engangsprojekt, derfor er der ikke lavet rapportering udover slutrapporten.   3 USD per hjælpepakke lyder yderst rimeligt. 

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

 

Uddelingen af 14000  hjælpepakker er udtryk for en høj aktivitet

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

6

Nødhjælpsforsyninger til Mocambique

humanitært formål

200.000

2000

 

Nr.

Projektvurdering

6

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Ja, se de generelle kommentarer vedrørende projekt nr. 4.

 

2.  Økonomi/administration

Ingen egentlig regnskabs aflæggelse, men en ganske detaljeret slutrapportering fra ansøgeren. Det er et engangsprojekt, derfor er der ikke laver rapportering udover slutrapporten.  Der er ingen ekstern revision

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

 

Uddelingen af 2300 hjælpepakker er udtryk for en rimelig aktivitet.  Det svarer til en pris af DKK 87 per pakke.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

7

Total control of the HIV Epidemic – ekstra initiativer  (det Sydlige Afrika)

humanitært formål

800.000

 

2001

 

Nr.

Projektvurdering

7

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Pengene er brugt til trykkeriudstyr, som et supplement til UFF’s  hovedprojekt inden for AIDS bekæmpelses området.  Hovedprojektet; ”Total Control of the Epidemic” (TCE) er spændende og perspektivrigt projekt, hvor man udnytter UFF’s  stærke organisatoriske og motivationsmæssige talenter. AIDS bekæmpelse kan formodentlig uden videre betegnes som et humanitært formål

 

2.  Økonomi/administration

Ingen egentlig regnskabs aflæggelse, men en generel progress rapport fra ansøgeren, TCE som Fondens bestyrelse må formodes at kende meget godt.

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Har ikke kunnet vurderes ud fra det foreliggende materiale.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

8

2 hypoteser om vindkraftværker

Bevarelse af naturmiljøer

72.000

2000

 

Nr.

Projektvurdering

8

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Vindkraft er en del af den officielle danske miljøpolitik.  Det må antages, at det gavner naturmiljøet.

 

2.  Økonomi/administration

Der  foreligger alene en ansøgning. 

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Der betales ikke løn til den involverede ekspert, kun dagpenge, 90 dage af USD 30, - hvilket ikke lyder urimeligt.  Der er rejst til Kina, England og USA, så et totalt rejsebudget på 4200 USD lyder også rimeligt. 

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

9.

Affordable Therapies for HIV

Forskning

200.000

2000 - 2001

 

Nr.

Projektvurdering

9

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Ja, se bemærkningerne til Projekt nr. 7.

 

2.  Økonomi/administration

Der er udarbejdet en afsluttende rapport. 

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Det bevilgede beløb er lille.  En uddannet læge har været projektansvarlig.  Budgettet indeholder ikke arbejdsløn.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

10

Solenergi, Zimbabwe

Beskyttelse af naturmiljøet

384.000

1995 - 1997

 

Nr.

Projektvurdering

10

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Projektet er en overbygning til et eksisterende projekt;  From Communal Farmer to Commercial farmer. Solenergiprojekter beskytter naturmiljøet i det omfang de bidrager til at landbrug omlægges til intensiv dyrkning og i det omfang flytning fra land til by kan reduceres ved at etablere elektricitetsforsyning i landdistrikter. Se i øvrigt bemærkningerne til Projekt nr. 2..

 

2.  Økonomi/administration

Der er udarbejdet 3 delrapporter samt en afsluttende rapport.  Del-rapporterne indeholder ikke perioderegnskaber.  Den afsluttende rapport indeholder et regnskab, revideret af KPMG..  Projektet har været drøftet konkret på bestyrelsesmøder,  jvf. referater fra Fonden.  Bevillingen er givet til en  organisation  hvis ledelse Fonden har kendt gennem længere tid.

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Ved at bevilge penge til projekter, der ledes af personer som Fonden  har kendt i længere tid, har det været muligt og acceptabelt at reducere kravene til rapportering .  Gennemsnitsprisen DKK 12.000,- for solpaneler af den angivne størrelse forekommer at være rimelig

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

Periode

11.

Global Research

Fremme af Forskning

2.400.000

1987- 1988

 

Nr.

Projektvurdering

11.

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Projektet går ud på at vurdere hvor mange potentielle gavnlige forskningsprojekter i udviklingslande, som ikke opfanges af de nationale forsknings institutter og de internationale bistands organisationer.  Det kan måske diskuteres om den anvendte metode berettiger til at kalde selve projektet forskning, men det forekommer fuldt ud rimeligt at projektet ved at kortlægge en række uopfyldte forskningsbehov,  bidrager til at ”fremme forskning” inden for området.

 

 

2.  Økonomi/administration

Ansøgeren, IFAS har samme adresse som Fonden.  Det antages at Fondens bestyrelse har et godt kendskab og tillid til bestyrelsen for IFAS.  Der er udarbejdet en afsluttende rapport med et ikke revideret regnskab, dog er det oplyst at Fondens statsautoriserede revisor også har revideret IFAS regnskab. Projektet har været drøftet konkret på bestyrelsesmøder,  jvf. referater fra Fonden.

 

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Der er udbetalt lønninger, svarende til DKK 15.000 per person om måneden.  Det er lavt og giver ikke anledning til bemærkninger.  Udgifter til indlands-transport på 110.000 for tre personer over et år virker rimelige. Der er købt udstyr og værktøj for DKK 113.000.  Dette burde nok have været beskrevet nærmere, men der kan da være mange gode forklaringer på det.

 

Der er udbetalt i ca. DKK 1.3 mio. for skibsleje og mandskab. 

Jeg tvivler ikke på at dette er et udtryk for de reelle omkostninger til drift af et ældre træskib under tropiske forhold.

Spørgsmålet er om man kunne have gennemført projektet lige så godt uden brug af skibet.

Et skib har en særlig værdi som PR redskab og er enkelte steder i verden stadig det eneste relevante transportmiddel.  Det fremgår ikke umiddelbart af ansøgningen, at disse forhold har haft afgørende betydning for at benytte skibet.  Hvis det forudsættes, at projektets totale omkostninger har været anvendt til at heltidsbeskæftige tre personer igennem et år og til at betale for ophold og forplejning, svarer dette til DKK 800.000 per person.  I forbindelse med udstationeringer for private virksomheder i udviklingslande og udstationeringer op f.eks. Danida’s udviklingsprojekter, regner man ofte med total omkostninger på ca. 1 mio. DKK per udstationering per år..  Ud fra den betragtning kan DKK 800.000 per person formentlig forsvares.

Projektet er blevet afsluttet før tid, da man efter det første år skønnede, at man allerede havde fået indsamlet tilstrækkeligt materiale.  Det er efter min opfattelse et tegn på sparsommelighed og kompetence.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

Periode

12.

International Distributors - Salg af brugt Tøj i udviklingslande Research

Fremme af Forskning/Humanitær bistand

408.553

1987- 1989

 

Nr.

 

Projektvurdering

12.

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Projektet forekommer i hovedsagen, at være bygget op som en kommerciel analyse af distributionsomkostninger og markedsmuligheder.

Det kan diskuteres om det at sælge brugt tøj er god ulandsbistand.  Dermed kan man jo komme til at udkonkurrere en lokal tøj produktion. Der er ingen klare forskningsmæssige konklusioner på området, men det kan ikke afvises, at der er tale om god ulandsbistand..

Tanken er at sælge tøjet, ikke at uddele det som gratis i nødsituationer, det er derfor ikke åbenlyst, a projektet kan klassificeres om et humanitært projekt. 

Der er udgivet en række delrapporter i løbet af projektet.  De fleste synes at have et kommercielt sigte. En af rapporterne, der ud fra titlen, beskriver hele forløbet af fra tøj indsamling i Europa til endelig distribution i Afrika, kan dog muligvis indeholde så mange generelle aspekter, at den kan siges at have en vis forskningsmæssig værdi

 

 

2.  Økonomi/administration

Ansøgeren, IFAS har adresse på samme egn som Fonden.  Den konkrete gennemførelse af projektet er foretaget af International Distributors,  der har adresse på Cayman Islands og  formodes også at være velkendte hos Fonden.

Der er ikke udarbejdet nogen egentlig afsluttende rapport.  Der er ikke udarbejdet eller revideret endeligt projekt regnskab dog er det oplyst at Fondens statsautoriserede revisor også har revideret IFAS regnskab. Efter det oplyste, har Projektet været drøftet konkret på flere bestyrelsesmøder.  Alt i alt forekommer administrationen her at have været i underkanten, men man har nok kunnet overvåge, at der rent faktisk er blevet udført det arbejde, der er søgt om tilskud til.

 

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Den samlede projektsum på DKK 408.553 har finansieret løn til to forskere incl. Rejser mv. over to år.  Dette må anses for at være særdeles sparsommeligt.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

13.

Grande Garderobe - Salg af brugt Tøj i den tredje verden

Fremme af Forskning (humanitær bistand)

 

641.438

1987- 1988

 

Nr.

Projektvurdering

13.

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Projektet forekommer i hovedsagen, at være bygget op som en kommerciel analyse af distributionsomkostninger og markedsmuligheder.

Formålet med dette projekt er at vurdere om, der ved sortering, eller forbedring af tøjet, kan opnås en højere pris  på markederne i udviklingslandene.  Projektet syntes at have et klart kommercielt sigt og må nok snarere betegnes som markedsanalyse end som forskning.

 

2.  Økonomi/administration

Ansøgeren, IFAS har adresse på samme egn som Fonden.  Den konkrete gennemførelse af projektet er foretaget af International Distributors har adresse på Cayman Islands og  formodes også at være velkendte hos Fonden.

Der er ikke udarbejdet nogen egentlig afsluttende rapport.  Der er ikke udarbejdet eller revideret endeligt projekt  Dog er det oplyst at Fondens statsautoriserede revisor også har revideret IFAS regnskab. Efter det oplyste, har Projektet været drøftet konkret på flere bestyrelsesmøder.  Alt i alt forekommer administrationen her at have været i underkanten, men man har nok kunnet overvåge, at der rent faktisk er blevet udført det arbejde, der er søgt om tilskud til.   IFAS har en fast konsulent til at følge og vurdere projekterne

 

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Den samlede projektsum på DKK 641.438 har finansieret løn til to forskere på i alt 337.000 over to år.  Desuden har der været rejseomkostninger på DKK 170.000 ligeledes over to år.   Dette må anses for at være særdeles sparsommeligt.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

14.

Mutual Mandarin/udvekslingsprojekter med Kina

Fremme af forskning

935.000

1987- 1990

 

Nr.

Projektvurdering

14.

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Projektet har bl.a. bestået i at en person har modtaget sprogundervisning.  Personen har desuden rejst rundt i Kina og etableret kontakter med henblik på at definere fælles projekter.

Nogle af kontakterne har tilsyneladende være med Kinesiske undervisningsinstitutioner eller institutter, således, at evt. samarbejdsprojekter kunne forventes at føre til senere forskningsprojekter.  Projektet synes derfor at bidrage til fremme af forskning, jf. Fondens formålsbeskrivelse.

 

2.  Økonomi/administration

Der er ikke udarbejdet nogen egentlig afsluttende rapport.  Der er ikke udarbejdet eller revideret endeligt projekt regnskab dog er det oplyst at Fondens statsautoriserede revisor også har revideret IFAS regnskab. Efter det oplyste, har Projektet været drøftet konkret på flere bestyrelsesmøder.  Alt i alt forekommer administrationen her at have været i underkanten.   I rapporteringen omtales kun én forsker, selv om budgettet er baseret på at der ansættes to forskere.  Baseret på det gennemsete materiale synes administrationen her, at have været svagere end ved de fleste af de øvrige projekter

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Den samlede projektsum på DKK 935.000 har finansieret løn til to forskere i to år.(DKK 600.000), samt rejser, stipendier på 160.000 og udgifter til udstyr og udarbejdelse af rapport på 100.000, samt udgifter til follow up i løbet af et år på 75.000. Det må anses for at være forholdsvist rundhåndet at der betales løn af denne størrelse i forbindelse med sprogstudier.  Projektet er blevet opgivet, efter det oplyste, på grund af den manglende demokratiske udvikling i Kina.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

15.

Tropical Farming research

Fremme af Forskning (Beskyttelse af naturressourcer)

935.000

1987- 1990

 

Nr.

Projektvurdering

15.

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Projektet har i hovedsagen karakter af en markedsanalyse, som vedrører udnyttelsen af nogle konkrete jordarealer i Belize.  Disse konkrete jordarealer oplyses at have karakter af marginaljord.  Projektet synes at være en del af et større projekt gående ud på opdyrkning af sådan marginaljord. Vedvarende og intensiv udnyttelse af marginaljord er efter min opfattelse et meget vigtigt element i beskyttelsen af naturmiljøet, fordi man derved formindsker behovet for at inddrage jomfruelig jord til økonomiske aktiviteter.  Projektet er derfor efter min opfattelse i overensstemmelse med Fondens formål.

 

 

2.  Økonomi/administration

Ansøgeren, IFAS konsulent har besøgt området og rapporteret til IFAS om projektet

Der er ikke udarbejdet nogen egentlig afsluttende rapport.  Der er ikke udarbejdet eller revideret endeligt projektregnskab, dog er det oplyst at Fondens statsautoriserede revisor også har revideret IFAS regnskab. Efter det oplyste, har Projektet været drøftet konkret på flere bestyrelsesmøder.  Det oprindelige budget var på DKK 1 mio.  Det er ikke forklaret hvorfor budgettet er øget til 1.8 mio.

Alt i alt forekommer administrationen her at have været i underkanten, men man har nok kunnet overvåge, at der rent faktisk er blevet udført det arbejde, der er søgt om tilskud til.  Der er ikke udarbejdet en afsluttende rapportering.  Der er ikke aflagt revideret regnskab.  Baseret på det gennemsete materiale synes administrationen her, at have været svagere end ved de fleste af de øvrige projekter

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

1.8 mio. for en markedsanalyse er ikke billigt.  Der er ikke rapporteret om dyrkningsforsøg eller forarbejdnings forsøg eller andet som forklaring på det ret høje forbrug. En del af de oplysninger, der er samlet kunne nok have været fundet forholdsvis enkelt gennem desk research.

 

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

16.

Scientific Farming in the Caribbean

Fremme af Forskning (Beskyttelse af naturressourcer)

1.312.326

1987- 1992

 

Nr.

Projektvurdering

16.

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Projektet har i hovedsagen karakter af en dyrkningsforsøg, som vedrører udnyttelsen af nogle konkrete jordarealer i Belize.  Disse konkrete jordarealer oplyses at have karakter af marginaljord.  Det er oplyst at der er opdyrket 200 forsøgsparceller og etableret et laboratorium.  Det foretagne arbejde synes at have et betydeligt forskningsmæssigt indhold.  Projektet er tilsyneladende en del af et større projekt gående ud på opdyrkning af sådan marginaljord.  Vedvarende og intensiv udnyttelse af marginaljord er efter min opfattelse et meget vigtigt element i beskyttelsen af naturmiljøet, fordi man derved formindsker behovet for at inddrage jomfruelig jord til økonomiske aktiviteter.  Projektet er derfor efter min opfattelse i overensstemmelse med Fondens formål.

 

2.  Økonomi/administration

Ansøgeren, IFAS konsulent har besøgt området og rapporteret til IFAS om projektet.  Desuden har IFAS ansat yderligere et Miami baseret konsulentfirma som rådgivere.  Honoraret til dette firma er dog påfaldende lavt. Der er udarbejdet oversigtsmæssige rapporter undervejs.  Eventuelle videnskabelig dokumentation af det udførte arbejde har ikke indgået i det udleverede materiale.   Der er ikke udleveret et revideret endeligt projekt regnskab dog er det oplyst at Fondens statsautoriserede revisor også har revideret IFAS regnskab..  Efter det oplyste, har Projektet været drøftet konkret på en række bestyrelsesmøder i fonden.

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Projektet er forholdsvis vel dokumenteret og de forskellige budgetposter giver ikke anledning til kommentarer.   Projektet har fungeret i tæt sammenhæng med et kommercielt  plantage- projekt;   Tropical produce Co.

 

Nr.

Projekt

 Formål

Beløb   DKK

periode

17.

Biogas from fruit processing waste

Fremme af Forskning (Beskyttelse af naturressourcer)

348.548

1989

Nr.

Projektvurdering

17.

1.  Overensstemmelse med fondens formål

Produktion af biogas fra landbrugsaffald er ikke uproblematisk, specielt, hvis det som i dette projekt antages at skulle drive en diesel generator.  Biogas er noget nemmere at håndtere, hvis det bruges til madlavning.  Derved har man herved mulighed for at reducere forbruget af brænde til madlavnings formål.  En reduktion af hugst til brænde svarer ofte til en beskyttelse af naturmiljøet.  Projektet har ikke en systematik, der umiddelbart kan klassificere det som forskning.

 

2.  Økonomi/administration

Ansøgeren, IFAS konsulent har besøgt området og rapporteret til IFAS om projektet. Eventuel videnskabelig dokumentation af det udførte arbejde har ikke indgået i det udleverede materiale. Der er ikke modtaget et revideret endeligt projekt regnskab dog er det oplyst at Fondens statsautoriserede revisor også har revideret IFAS regnskab. Efter det oplyste, har Projektet været drøftet konkret på en række bestyrelsesmøder i fonden.

 

3.  Produktivitet, effektivitet, sparsommelighed

Projektet er forholdsvis vel dokumenteret og de forskellige budgetposter giver ikke anledning til kommentarer.