Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

FONDENS TIDLIGERE BESTYRELSE

Bestyrelsen, som nu er fyret af Civilretsdirektoratet, har gennem de 14 år siden Fondens stiftelse i 1987 afholdt 56 bestyrelsesmøder, hvor den har behandlet ansøgninger, vurderet et stort antal rapporter med tilhørende projektregnskaber og taget stilling til de enkelte projekters opfyldelse af Ligningslovens og Fondslovens bestemmelser. Løbende har bestyrelsen konsulteret Fondens revisor, opsøgt juridisk bistand og rådført sig med eksperter inden for de enkelte projektområder.

Bestyrelsens medlemmer har udført dette arbejde med stor entusiasme, og det var ofte nødvendigt at sætte sig indgående ind i forhold i andre lande og i enkelte lokalområder. De har haft mod og fremsyn til at gå ind i projekter, hvor der ikke var nogen sikkerhed for succes, og hvor der kunne være tale om så store størrelser og langsomt flytbare mekanismer, at et projekts faser måtte måles over mange år - som f.eks. i projektet med satellit-tv-kanalen med "The Voice of the Third World", i miljøprojektet Floryl i Brasilien eller i AIDS-projekterne i Afrika.
Bestyrelsen har nydt godt af et levende samspil med bidragyderne; bestyrelsesmedlemmerne har altid gerne villet fortælle om de enkelte projekter og deres resultater med billeder, film og rapporter, og bidragyderne har til gengæld stillet spørgsmål og problematiseret og givet bestyrelsen yderligere inspiration til arbejdet.

Bestyrelsen bestod indtil den 26. juni 2001 af 5 personer:

Poul Jørgensen, tidl. højskoleforstander og seminarieforstander, formand for Fælleseje.

Bodil Ross Sørensen, tidligere højskoleforstander og pædagogisk konsulent.

Steen Conradsen, tidligere skoleleder i England, lærer ved Det Nødvendige Seminarium.

Finn Tersløv Jørgensen, lærer, møllebygger og nu praktisk leder af kursusejendom.

Bolette Gunst, lærer, tidl. driftsleder af Det Nødvendige Seminarium og pædagogisk konsulent.


Pressemeddelelse

I anledning af, at Civilretsdirektoratet ved skrivelse af 26. juni 2001 har afsat hele bestyrelsen i Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet (Fonden), skal Fonden fremkomme med følgende:

Under et møde 16. maj 2001 i Civilretsdirektoratet tilkendegav Fonden, at dennes bestyrelse i anledning af de rejste sigtelser ønskede, at Civilretsdirektoratet foretog en gennemgang af samtlige hidtidige uddelinger fra Fonden med henblik på at konstatere, om disse lå indenfor Fondens formål. Fonden tilkendegav endvidere, at Fonden ville overveje at udtage stævning mod Civilretsdirektoratet i form af et anerkendelsessøgsmål, hvis Civilretsdirektoratet ikke ønskede at foretage en sådan gennemgang.

I skrivelsen af 26. juni 2001 meddeler Civilretsdirektoratet, at Direktoratet ikke på nuværende tidspunkt ønsker at foretage den af Fonden ønskede gennemgang. Ved samme skrivelse afsætter Civilretsdirektoratet Fondens bestyrelse som ovenfor anført.

Formålet med at afsætte bestyrelsen er efter Fondens opfattelse alene at forsøge at forhindre, at spørgsmålet om, hvorvidt de foretagne uddelinger ligger indenfor Fondens formål, pådømmes af domstolene.

Civilretsdirektoratet vil således søge at forhindre at domstolene pådømmer spørgsmålet om uddelingernes lovlighed under en civil sag anlagt af Fondens bestyrelse, ganske som statsadministrationen og Folketinget ved vedtagelse af Tvindsærloven i 1996 uden held forsøgte at hindre, at domstolene afgjorde den mellem Undervisningsministeriet og skolerne opståede uenighed. At spørgsmålet om uddelingernes overensstemmelse med Fondens formål ikke skal afgøres under en eventuel straffesag, må forekomme klart, idet dette spørgsmål må afklares endeligt, inden tiltale eventuelt rejses.

Det tilføjes, at det er ganske uholdbart, at Civilretsdirektoratet afsætter en bestyrelse, efter at denne til Civilretsdirektoratet har afleveret det efter Civilretsdirektoratets opfattelse manglende materiale. At afsætte en fondsbestyrelse kan alene komme på tale i helt specielle tilfælde, hvor bestyrelsen endnu ikke har afleveret materiale, som Civilretsdirektoratet har ønsket udleveret.

Det bemærkes, at Kammeradvokaten på Undervisningsministeriets vegne i 1996 indgav anmeldelse mod forskellige skoler med tilknytning til Skolesamvirket Tvind om strafbare forhold begået af disse. Anklagemyndigheden fandt ikke grundlag for tiltalerejsning.

Civilretsdirektoratets afgørelse af 26. juni 2001 er således en fortsættelse af den negative særbehandling, som Den Danske Stat udøver overfor institutioner og personer, som efter statens opfattelse har forbindelse med skolesamvirket Tvind.

Ulfborg, den 28. juni 2001
Fonden til støtte for humanitære formål, 
til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet
Bestyrelsen (afsat iht Civildirektoratets beslutning 26. juni 2001)